Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δυνάμει της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ.679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα Μέρη δεσμεύονται ρητά κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στους παρόντες και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη. Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel@mellongroup.gr .Επίσης, η Εταιρεία παρέχει στη διάθεση των πελατών της και ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας καθώς και των σχετικών με τις υπηρεσίες της πληροφοριών.

0
    0
    Καλάθι
    Το καλάθι σου είναι άδειο Επιστροφή στο κατάστημα
    Scroll to Top