Γενικές πληροφορίες - γενικοί όροι χρήσης και συμμετοχής σε οργανωμένα ταξίδια

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

(Π.Δ. 7/2018)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες  που σας προσφέρονται σε συνδυασμό, αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, ως Πελάτης-Λήπτης των συνδυασμένων υπηρεσιών, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία Mellon Travel έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Η εταιρεία Mellon Travel διαθέτει προστασία, προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλατε και αν η μεταφορά σας περιλαμβάνεται στο πακέτο, διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί αφερέγγυα. Στο παρόν κείμενο αναγράφονται όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο που επιλέξατε, τις οποίες παρακαλούμε να διαβάσετε πριν την σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Mellon Travel έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας,  προς διασφάλιση της επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και του επαναπατρισμού, εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ που εδρεύει στην Λ.Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, τηλ. επικοινωνίας +30 210 6829601. Ο  αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ………………………………………….

Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία Mellon Travel Μοναστηρίου 163, 54627 Θεσ/νίκη Τηλ. +30 2310 567427 email travel@mellongroup.gr

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη (κατά την έννοια του παρόντος, Πελάτης είναι είτε ο ταξιδιώτης είτε το ενδιάμεσο Τουριστικό Πρακτορείο που λειτουργεί ως πωλητής του πακέτου) και αφετέρου της Εταιρείας Mellon Travel στη συνέχεια καλούμενης και Εταιρείας. Ως Πελάτης εννοούνται στο εξής και οι φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων.

Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες, που καλύφθηκαν οικονομικά από οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων, δεσμεύονται με τους παρόντες όρους και για το λόγο αυτό δέον όπως αναζητούνται είτε από την εταιρεία Mellon Travel, είτε από τον εκάστοτε πωλητή-τουριστικό πρακτορείο, το οποίο πωλεί το πακέτο. Κατά συνέπεια, ο κάθε ταξιδιώτης δέχεται αυτόματα με τη συμμετοχή του και τους πιο κάτω όρους, των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται με την ολοκλήρωση της κράτησης, από τον εκάστοτε μεμονωμένο ταξιδιώτη ή/και φορέα.

Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι», στο οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι παρόντες όροι, νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συμπληρωματικές της μεταφοράς ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένο ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο παρεχόμενης υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού.

Σε “ειδικά ταξίδια”, όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, ο Πελάτης δεσμεύεται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο Πελάτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης).

Κρατήσεις θέσεων

Ατομικές εκδρομές:

Για ατομικές εκδρομές οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://travel.mellongroup.gr/, για τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Για  να είναι έγκυρη η κράτηση, αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή ημερομηνία ή το αίτημα κράτησης υποβάλλεται σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την παροχή της υπηρεσίας, η κράτηση λαμβάνεται ως αίτημα και τίθεται σε επεξεργασία, η δε απάντηση του αιτήματος από την εταιρεία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Το 50% της τιμής της υπηρεσίας καταβάλλεται ως προκαταβολή 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας, εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί την εξόφληση του τιμήματος. Για αιτήματα κρατήσεων, που υποβάλλονται σε λιγότερο από  14 ημέρες πριν την υπηρεσία, απαιτείται η καταβολή του 100% του τιμήματος.

Η εξόφληση του τιμήματος της συμφωνηθείσας να παρασχεθεί υπηρεσίας γίνεται το αργότερο 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται.

Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 50% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

 • Το κόστος στις ατομικές εκδρομές (πριβέ) αναφέρεται ανά όχημα (ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία).
 • Στις κρατήσεις για ατομικές εκδρομές πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου διαμονής. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής τροποποιείται η ώρα έναρξης της εκδρομής.
 • Ο χρόνος αναμονής για καθυστερημένη άφιξη Πελατών είναι 1 ώρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης η κράτηση ακυρώνεται με χρέωση στο 100% της αξίας.
 • Οι ατομικές εκδρομές πραγματοποιούνται με άνετα μέσα μεταφοράς (ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία) και με ξεναγό (αν δεν επιλέξατε την υπηρεσία χωρίς ξεναγό).  
 • Στην περιγραφή κάθε ατομικής εκδρομής (πριβέ) υπάρχει ένας κατάλογος υπηρεσιών που περιλαμβάνονται / δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Ομαδικές εκδρομές (group/ mini group):

Για Ομαδικές εκδρομές οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://travel.mellongroup.gr/, βάσει τρέχοντος προγράμματος και διαθεσιμότητας.

Για  να είναι έγκυρη η κράτηση, αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή ημερομηνία ή το αίτημα κράτησης υποβάλλεται σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την παροχή της υπηρεσίας, η κράτηση λαμβάνεται ως αίτημα και τίθεται σε επεξεργασία, η δε απάντηση του αιτήματος από την εταιρεία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Για τις ομαδικές κρατήσεις καταβάλλεται το 100% του τιμήματος της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 100% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

 • Το κόστος στις ομαδικές εκδρομές αναφέρεται  κατά άτομο.
 • Στις κρατήσεις για ομαδικές εκδρομές πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου διαμονής. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής τροποποιείται η ώρα έναρξης της εκδρομής.
 • Ο χρόνος αναμονής για καθυστερημένη άφιξη Πελατών είναι 10 λεπτά. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης η κράτηση ακυρώνεται με χρέωση στο 100% της αξίας.
 • Οι ομαδικές εκδρομές πραγματοποιούνται με άνετα μέσα μεταφοράς ( ανάλογα του αριθμού των ατόμων) και με συνοδεία ξεναγού.
 • Στην περιγραφή κάθε ομαδικής εκδρομής υπάρχει κατάλογος υπηρεσιών που περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Ατομικές μεταφορές (transfers):

Για ατομικές μεταφορές οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://travel.mellongroup.gr/, βάσει διαθεσιμότητας.

Για  να είναι έγκυρη η κράτηση, αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή ημερομηνία ή το αίτημα κράτησης υποβάλλεται σε λιγότερο από είκοσι τέσσερεις (24) ώρες, από την παροχή της υπηρεσίας, η κράτηση λαμβάνεται ως αίτημα και τίθεται σε επεξεργασία, η δε απάντηση του αιτήματος από την εταιρεία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Για τις κρατήσεις των μεταφορών καταβάλλεται το 100% του τιμήματος της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει αυτοκίνητο αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 100% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

 • Το κόστος στις ατομικές μεταφορές αναφέρεται ανά όχημα.
 • Στις κρατήσεις για ατομικές μεταφορές πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου διαμονής.
 • Ο χρόνος αναμονής για καθυστερημένη άφιξη Πελατών είναι 15 λεπτά. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης η κράτηση ακυρώνεται με χρέωση στο 100% της αξίας. (Δεν αφορά την καθυστέρηση στο αεροδρόμιο λόγω καθυστέρησης πτήσης)
 • Οι μεταφορές πραγματοποιούνται με άνετα μέσα μεταφοράς (ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία).

Πολιτική ακύρωσης

Ατομικές εκδρομές:

 • 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας δωρεάν ακύρωση.
 • Από 13-8 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας επιβάλλονται ακυρωτικά 50% επί της αξίας.
 • Από 7 ημέρες και λιγότερο επιβάλλονται ακυρωτικά 100% επί της αξίας.

Ομαδικές εκδρομές (group/ mini group):

 • 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας δωρεάν ακύρωση.
 • Από 13-8 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας επιβάλλονται ακυρωτικά 50% επί της αξίας.
 • Από 7 ημέρες και λιγότερο επιβάλλονται ακυρωτικά 100% επί της αξίας.

Ατομικές μεταφορές (transfers):

 • 14 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας δωρεάν ακύρωση.
 • Από 13-8 ημέρες πριν την παροχή της υπηρεσίας επιβάλλονται ακυρωτικά 50% επί της αξίας.
 • Από 7 ημέρες και λιγότερο επιβάλλονται ακυρωτικά 100% επί της αξίας.

Σε “ειδικά ταξίδια”, όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, ο Πελάτης δεσμεύεται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο Πελάτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης).

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο του οργανωμένου ταξιδιού που διαθέτει στους Πελάτες, είτε αυτοί είναι οι άμεσοι ταξιδιώτες, είτε ενδιάμεσα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία μεταπωλούν το ταξίδι στον τελικό ταξιδιώτη. Η Εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις έκτακτες και αναπόφευκτες καταστάσεις (ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.) που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή/και ταξιδιώτη (στη περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι άμεσος πελάτης της) για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αν άλλως ορίζεται στο νόμο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται όταν έχουν παρασχεθεί λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες από τον πελάτη (τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.) και αυτό έγινε αιτία αλλαγών του προγράμματος ή ακύρωσης.

Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε άμεσα στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα οργανωμένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατόπιν σύμφωνης γνώμης και αποδοχής του ταξιδιώτη κάθε πρόσφορη εναλλακτική λύση. Η Εταιρεία και ο Πελάτης ή/και ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη πώληση του πακέτου. Σε περίπτωση διαφοράς εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ. Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές, καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους προορισμού δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδο του ταξιδιώτη από το κράτος αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα ταξιδιού στο οποίο θα συμμετέχει καθώς και τους όρους συμμετοχής, των οποίων η μέριμνα εφοδιασμού στον εκάστοτε ταξιδιώτη, σε περίπτωση που πωλητής του πακέτου δεν είναι η Εταιρεία, ανήκει στον Πελάτη. Οι συμμετέχοντες ταξιδιώτες θεωρείται ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής αυτόματα, είτε με την υπογραφή της συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έναντι της αξίας του πακέτου. Η έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του (καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα) ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από την Εταιρεία. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη περίπτωση που ο ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και -όπου το ταξίδι εκτελείται στο πλαίσιο περισσότερων συμμετεχόντων ταξιδιωτών- αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε έξτρα δαπάνη/κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. Επίσης ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα του στους χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον ταξιδιώτη βαρύνει το κόστος του φόρου διανυκτέρευσης σε όποια καταλύματα τυχόν επιβάλλεται. Ο ταξιδιώτης μπορεί αφού προειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία με σταθερό μέσο και το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση. Τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση βαρύνουν εις ολόκληρον τον εκχωρητή και τον εκδοχέα.
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο ταξιδιώτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε πωλητή του πακέτου του αν δεν είναι απευθείας η Εταιρεία, αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολογίζεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Ωστόσο και δεδομένου ότι αυτό διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, συνιστάται πριν την κράτηση του ταξιδιού να γίνεται επικοινωνία με την εκάστοτε αρμόδια ελληνική ή προξενική αρχή του Κράτους υποδοχής προκειμένου να διαπιστωθεί ή κατοχή των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων και η εγκυρότητα αυτών καθώς και ο ακριβής χρόνος θεωρήσεων εισόδου στη χώρα υποδοχής. Η ισχύς όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι φέροντες την γονική μέριμνα έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την έκδοση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη συμμετοχή του ανηλίκου στο ταξίδι. Τυχόν συνδρομή της Εταιρείας στον έλεγχο ή και στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την παροχή εγγύησης για τη δυνατότητα συμμετοχής στο ταξίδι ή/και ακόμη την ανάληψη ευθύνης και την υποχρέωση της Εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων των εκδρομέων. Απρόβλεπτες όμως καταστάσεις είναι δυνατό να καταστήσουν επιβεβλημένη την διαφοροποίηση του προγράμματος πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Πριν την αναχώρηση, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ταξιδιώτης έχει τις εξής επιλογές: α) Να δεχθεί την αλλαγή, β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι’ αυτόν. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της ίδιας κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή της Εταιρείας μας με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κρίνει σκόπιμους (π.χ. αντικειμενικές δυσκολίες, περιορισμένη συμμετοχή) χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων χρημάτων. Σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από τον ελάχιστο που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως εντός 20 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 6 ημέρες, εντός 7 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών, και εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδίων που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες. Σε περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρεία οι επιστροφές των καταβληθέντων πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την καταγγελία. Στην διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές). Υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποκαθίστανται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανωτέρας βίας ή αν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες λαμβανομένης υπόψιν της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που θίγεται. Ως αποκατάσταση νοείται η πρόταση στον ταξιδιώτη κατάλληλου εναλλακτικού διακανονισμού ή αν αυτό είναι αδύνατο, ανάλογη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους διακανονισμούς μόνο αν αυτοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε. Τυχόν αλλαγή σε ώρες πτήσεων ή οδικών δρομολογίων δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος.
 4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. α. Αεροπορικά εισιτήρια:Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην εμπορική πολιτική της αεροπορικής εταιρείας ώστε, ενδεικτικά για παράδειγμα, να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/Καταλύματα: Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήριο τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που θέτει ο οργανισμός τουρισμού της χώρας στην οποία εδρεύουν τα ξενοδοχεία. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ κατηγορία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 την ημέρα άφιξης και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Τα καταλύματα σε πολλές χώρες είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν φόρο διανυκτέρευσης κατά δωμάτιο. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται απ’ ευθείας από το κατάλυμα προς τον ταξιδιώτη, με την έκδοση σχετικής αποδείξεως και θα σας ζητηθεί κατά την αποχώρηση ή κατά την άφιξη ανάλογα την πολιτική του εκάστοτε καταλύματος. Επίσης κάποια καταλύματα πιθανόν να σας ζητήσουν ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό ή πιστωτική κάρτα για χρέωση πιθανόν εξτρά καταναλώσεων. Το ποσό αυτό αφαιρουμένων τυχόν καταναλώσεων θα σας επιστραφεί κατά την αναχώρηση σας. Η Εταιρεία μας δύναται, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, να προβεί σε αλλαγή του ξενοδοχείου, με άλλο ίσης ή ανώτερης κατηγορίας, σε σχέση με το αρχικά συμφωνηθέν, χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του ταξιδιώτη από την ως άνω αλλαγή. γ. Αποσκευές: Ανεξάρτητα από το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή οδικό) η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά αποσκευών κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ταξιδιώτη, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο Ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής, η ευθύνη του αερομεταφορέα για την καταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία αποσκευών περιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες Διεθνείς Συμβάσεις ή/και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται για τον λόγο αυτό να μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές.
 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ. Σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή (Οδηγία 2015/2302), αλλά και ελληνική (Π.Δ. 7/2018) νομοθεσία, η Εταιρεία έχει προβεί στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της περίπτωσης μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους της καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους κατά τόπους συνεργάτες μας. Τα στοιχεία της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στο κεφ. Α Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και περιπτώσεις οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωμα ή αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, παθήσεις μόνιμες και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών ή μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρεία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρείας από τους προμηθευτές της.
 6. ΤΙΜΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. Οι τιμές των κρατήσεων υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση το κόστος των υπηρεσιών κάθε κράτησης, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το EYΡΩ, το τυχόν προβλεπόμενο από το πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού αριθμό ελάχιστων συμμετεχόντων, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 8% της αξίας του ταξιδιού. Αντίστοιχα ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση της τιμής του πακέτου ανάλογη προς οποιαδήποτε μείωση της τιμής κόστους καυσίμων, φόρων και τελών τρίτων, συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής . Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, τα τυχόν έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, βαρύνουν τους ταξιδιώτες. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρεία, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωση του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους.
 7. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ’ άτομο και σε σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης. Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση. Από 13-8 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 7 και λιγότερο πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 100% της τιμής του ταξιδιού. Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά αναφέρεται ειδική ακυρωτική πολιτική κάποιου ξενοδοχείου, του αερομεταφορέα κτλ.) αυτή υπερισχύει των παραπάνω γενικών ακυρωτικών όρων. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ.). Η πολιτική ακυρωτικών ισχύει και στη περίπτωση που προηγουμένως είχε γνωστοποιηθεί αλλαγή στην ώρα πτήσεων (ενδεικτικά από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο), η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα και που δεν μεταβάλλουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, ακόμη η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης με την επιφύλαξη της παραπάνω ακυρωτικής πολιτικής έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση πριν την έναρξη του πακέτου, χωρίς χρέωση καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστατικών στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ΄ αυτόν, τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του πακέτου. Για την εκτίμηση της ύπαρξης ή μη έκτακτων καταστάσεων και τη σοβαρότητα αυτών, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ταξιδιωτικές οδηγίες ή άλλες ανακοινώσεις επίσημων κρατικών ημεδαπών Αρχών ή Αρχών του τόπου προορισμού.
 8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες.

 Τελική διαμόρφωση του προγράμματος και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που ο ταξιδιώτης αποδέχεται και παραλαμβάνει με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η λήψη από τον εκάστοτε ταξιδιώτη του προγράμματος του ταξιδιού.

 Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει προμηθευτεί το ταξίδι του από τρίτο πωλητή (τουριστικό πρακτορείο ή άλλο εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης) και όχι άμεσα από την Εταιρεία, επιβάλλεται ο εφοδιασμός από τον εκάστοτε πωλητή του προγράμματος του ταξιδιού και σε περίπτωση που αυτό δεν έχει χορηγηθεί ο ταξιδιώτης μπορεί να το απαιτήσει, δεδομένου ότι το οριστικό πρόγραμμα, το οποίο και κατά τα ανωτέρω αποδέχεται δια της συμμετοχής του, αποτελεί τη συμφωνία στην οποία ο ταξιδιώτης προσχώρησε για το συγκεκριμένο ταξίδι.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δυνάμει της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ.679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα Μέρη δεσμεύονται ρητά κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στους παρόντες και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη. Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, αναλαμβάνει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel@mellongroup.gr .Επίσης, η Εταιρεία παρέχει στη διάθεση των πελατών της και ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας καθώς και των σχετικών με τις υπηρεσίες της πληροφοριών, όπως αναλύονται στο παρακάτω link, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της, https://www……………………….

Οι παραπάνω Γενικοί όροι Συμμετοχής υπάρχουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο κείμενο με την κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, θεωρείται δε ότι έγιναν αποδεκτοί με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύναψη της συμβάσεως. Η κύρια σύμβαση υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενο της γίνεται αποδεκτό ανάλογα, δηλαδή είτε με την υπογραφή του εντύπου, είτε με την ηλεκτρονική αποδοχή του περιεχομένου της. Ως σύναψη της συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και του Ταξιδιώτη θεωρείται πλην της υπογραφής αυτής, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταβολή προς την Εταιρεία ή Συνεργάτες της, οποιουδήποτε ποσού έναντι της τιμής του ταξιδιού.

 

Καλό Ταξίδι…

0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι σου είναι άδειο Επιστροφή στο κατάστημα
  Scroll to Top